CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 8/2020

Cập nhật : 03-08-2020

1.Login Liên Tiếp

 • Thời gian hoạt động: 00:00 04/08/2020 –23:59 05/08/2020
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login, thì số ngày login sẽ được tính lại từ đầu (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

2.Tầm Bảo Online

 • Thời gian hoạt động: 00:00 04/08/2020 –23:59 05/08/2020
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên tích lũy online đạt thời gian chỉ định, tầm bảo có thể nhận quà xịn, vào 24:00 mỗi ngày sẽ xóa mất số lần chưa dùng hết của ngày hôm đó và reset lại thời gian tích lũy

 

3.Quà Xịn Tích Nạp

 • Thời gian hoạt 00:00 04/08/2020 –23:59 05/08/2020
 • Nội dung hoạt động: tích lũy có bất ngờ, quà xịn nhận không ngừng, trong thời gian hoạt động tích lũy nạp đến mức chỉ định sẽ được nhận quà xịn!

 

4.Tiệm Tri Ân

 • Thời gian hoạt động: 00:00 04/08/2020 –23:59 05/08/2020
 • Giới thiệu hoạt động:
 • 1、Tiệm chia làm Tiệm Vàng và Tiệm Vàng Khóa, người chơi tiêu hao tiền game tương ứng để mua được đạo cụ trong Tiệm
 • 2、Khi giá cả mua đạo cụ tích lũy đến mức nhất định, có thể hưởng việc giảm giá lượng Vàng hay Vàng khóa nhất định
 • 3、Việc giảm giá trong Vàng Trường và Vàng Khóa Trường không ảnh hưởng gì đến nhau
 • 4、Việc giảm giá chỉ có hiệu lực trong tiêu phí của lần đó, mức giá giảm vượt quá giá hàng hóa thì sẽ không hoàn trả

 

 

5.Tiệc Boss

 • Thời gian hoạt động: 00:00 04/08/2020 –23:59 05/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động giết Boss trong Boss TG, Nhà Boss, Boss Cá Nhân, Man Hoang, Thượng Cổ, Hồng Hoang Đảo (server đơn), Hồng Hoang Đảo (Liên server) đều nhận được tích điểm Boss, đạt mục tiêu sẽ nhận được thưởng lớn!

 

6.Đổi Hoa Tươi

 • Thời gian hoạt động: 00:00 04/08/2020 –23:59 06/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Thu thập hoa đổi quà hậu hĩnh! Vào 2 ngày trước khi mở hoạt động giết Boss từ LV250 trở lên (TG, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ, Cá Nhân) có xác suất nhận Hoa Tri Ân không khóa! Treo máy dã ngoại cũng có xác suất nhận Hoa Tri Ân khóa! (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

7.X2 EXP

 • Thời gian hoạt động: 00:00 04/08/2020 –23:59 04/08/2020
 • Nội dung hoạt động: vào 18:00-24:00 đêm có hoạt động mở hoạt động X2 EXP, người chơi từ LV100 trở lên kích sát quái dã ngoại và quái PB sẽ được nhận thêm 100% EXP (trang bị Tiểu Quỷ và dùng thuốc EXP thì hiệu quả sẽ tốt hơn)(Vào 7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

8.PB X2

 • Thời gian hoạt động: 00:00 05/08/2020 –23:59 05/08/2020
 • Nội dung hoạt động: PB X2 rớt ra, phần thưởng X2. Trong thời gian có hoạt động và có PB chỉ định X2 rớt đạo cụ (ngoài EXP ra), nãy nắm chắc thời gian nha!
 • (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

9.Tri Ân Hoàn Trả

 • Thời gian hoạt động: 00:00 04/08/2020 –23:59 05/08/2020
 • Nội dung hoạt động: Giết Boss từ LV250 trở lên (TG, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ, Cá Nhân) đều nhận được đạo cụ hoạt động không khóa! Treo máy dã ngoại cũng nhận được đạo cụ hoạt động khóa! (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)
 • Gợi ý: đạo cụ hoạt động có thể dùng lại trong cùng loại hoạt động