ĐẦU TƯ THẺ THÁNG

Cập nhật : 20-09-2017

Mở: Nhân vật đạt cấp 70.

Nội dung: Người chơi đầu tư 300 Vàng mua thẻ tháng, về sau mỗi ngày đăng nhập đều nhận hoàn trả vàng khóa cố định, nhận kéo dài 30 ngày, mỗi ngày nhận 1 lần hoàn trả, ngày đó chưa nhận ngày sau nhận lại.

Quà: Sau khi đầu tư lập tức nhận 300 vàng khóa, về sau mỗi ngày đăng nhập nhận 70 vàng khóa.

Nhắc nhở: Vàng khóa hoàn trả có thể nhận thẻ treo máy offline, tiểu quỷ quái, thú cưỡi sủng vật v.v. các loại đan tiến giai, giúp bạn tu tiên, tăng cấp.

 

                                                                                                      Phần quà thẻ tháng

Chú ý:

1. Phần thưởng mặc định là Vàng khoá.

2. Đầu tư có thể nhiều lần trong đời.

Chat với chúng tôi