QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

Cập nhật : 20-09-2017
  • Thời gian: Sau khi mở server đến khi nhận hết.
  • Mở phúc lợi: Nhân vật đạt cấp 90 mở.
  • Nội dung: Sau khi mở server, mỗi ngày đăng nhập nhận được quà tương ứng số ngày tích lũy, số ngày tích lũy càng cao, nhận quà càng phong phú.

                                                                                                     

Quà đăng nhập 7 ngày

 

Chú ý:

1. Tất cả phần thưởng mặc định đều là khoá.

2. Người chơi sau khi đăng nhập chưa nhận, thì có thể nhận bù, sau khi nhận hết phần thưởng 7 ngày, hoạt động sẽ kết thúc.