CHUỖI SỰ KIỆN TẶNG MAY MẮN THÁNG 5
Cập nhật : 21-05-2020

1.Login liên tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 22/05/2020- 23:59 23/05/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...

CHUỖI SỰ KIỆN DUYÊN ĐỊNH TAM SINH THÁNG 5
Cập nhật : 13-05-2020

1.Tình Duyên Có Quà Thời gian hoạt động: 00:00 14/05/2020- 23:59 16/05/2020 Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng, người chơi...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 5
Cập nhật : 07-05-2020

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 08/05/2020 –23:59 09/05/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI PHÁO HOA THÁNG 5
Cập nhật : 29-04-2020

  1.Login Có Quà Thời gian hoạt động: 00:00 01/05/2020- 23:59 02/05/2020 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV010 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2.Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động: 00:00 01/05/2020- 23:59...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI CUỐI THÁNG 4
Cập nhật : 27-04-2020

  1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 27/04/2020-23:59 29/04/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa...

CHUỖI SỰ KIỆN TẶNG MAY MẮN THÁNG 4
Cập nhật : 21-04-2020

1.Login liên tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 22/04/2020- 23:59 23/04/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...

CHUỖI SỰ KIỆN DUYÊN ĐỊNH TAM SINH THÁNG 4
Cập nhật : 15-04-2020

1.Tình Duyên Có Quà Thời gian hoạt động: 00:00 16/04/2020- 23:59 18/04/2020 Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng, người chơi...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI PHÁO HOA THÁNG 4
Cập nhật : 09-04-2020

1.Login Có Quà Thời gian hoạt động: 00:00 10/04/2020- 23:59 11/04/2020 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2.Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động: 00:00 10/04/2020- 23:59...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 4
Cập nhật : 03-04-2020

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 04/04/2020 –23:59 05/04/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI CUỐI THÁNG 3
Cập nhật : 28-03-2020

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 29/03/2020-23:59 31/03/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...