CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI CUỐI THÁNG 8
Cập nhật : 27-08-2020

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 28/08/2020-23:59 30/08/2020 Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...

CHUỖI SỰ KIỆN TẶNG MAY MẮN THÁNG 8
Cập nhật : 22-08-2020

1.Login liên tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 22/08/2020- 23:59 23/08/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI LỄ HỘI PHÁO HOA THÁNG 8
Cập nhật : 15-08-2020

1.Login Có Quà Thời gian hoạt động: 00:00 16/08/2020- 23:59 17/08/2020 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2.Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động: 00:00 16/08/2020- 23:59...

CHUỖI SỰ KIỆN DUYÊN ĐỊNH TAM SINH THÁNG 8
Cập nhật : 08-08-2020

1.Tình Duyên Có Quà Thời gian hoạt động: 00:00 09/08/2020- 23:59 11/08/2020 Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng, người chơi...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 8/2020
Cập nhật : 03-08-2020

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 04/08/2020 –23:59 05/08/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI CUỐI THÁNG 7
Cập nhật : 28-07-2020

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 29/7/2020-23:59 31/7/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...

CHUỖI SỰ KIỆN TẶNG MAY MẮN THÁNG 7
Cập nhật : 22-07-2020

1.Login liên tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 23/07/2020- 23:59 24/07/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...

CHUỖI SỰ KIỆN DUYÊN ĐỊNH TAM SINH THÁNG 7
Cập nhật : 15-07-2020

1.Tình Duyên Có Quà Thời gian hoạt động: 00:00 16/07/2020- 23:59 18/07/2020 Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng, người chơi...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI LỄ HỘI PHÁO HOA THÁNG 7
Cập nhật : 09-07-2020

1.Login Có Quà Thời gian hoạt động: 00:00 10/07/2020- 23:59 11/07/2020 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2.Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động: 00:00 10/07/2020- 23:59...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 7
Cập nhật : 03-07-2020

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 04/07/2020 –23:59 05/07/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...