CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THÁNG 3 / 2019
Cập nhật : 28-03-2019

1. Login Liên Tiếp  Thời gian hoạt động:0:00 Ngày 29/03/2019 - 23:59 Ngày 30/03/2019 Nội dung hoạt động:trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 3 / 2019
Cập nhật : 14-03-2019

**Những hoạt động sau server nào thuộc 7 ngày đầu mở server đều sẽ không mở. I. Hoạt động 1: Login Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 15/3/2019 - 23:59 Ngày 16/3/2019 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 3 / 2019
Cập nhật : 06-03-2019

  1. Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 8/3 – 23:59 Ngày 10/3 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp...

QUY TẮC GỘP MÁY CHỦ 2019
Cập nhật : 27-02-2019

Thân mời quý Tiên Hữu cùng xem qua quy tắc gộp server mới nhất của 2019, để cùng nắm được các thay đổi trong quá trình gộp máy chủ sắp tới nha! ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️   Quy tắc :  - Xóa nhân vật :  • Sau khi...

NỘI DUNG PHIÊN BẢN MỚI 2019 - ĐIỀN VIÊN LẠC...
Cập nhật : 21-01-2019

  I. Thêm mới hệ thống     1. Trang Bị Nguyên Anh     Sau khi người chơi Chuyển 7, có thể mở hệ thống Nguyên Anh, nhấn vào nút [Chiến Kỵ] ở dưới sẽ tìm được tính năng Nguyên Anh (Đỉnh Phong 340 sẽ mở), tính năng Nguyên Anh chủ...

CHUỖI EVENT NOEL ( Từ 25/12 đến 28/12/2108 )
Cập nhật : 24-12-2018

1. Đăng Nhập Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 25 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 27 tháng 12 năm 2018. Nội dung hoạt động: Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận quà!     2. Quà Tiêu Phí Thời gian...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 ( Từ 04/12...
Cập nhật : 03-12-2018

1. Đăng Nhập Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 04 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 06 tháng 11 năm 2018  Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!   2. Tích Lũy Nạp Thời gian...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 11 ( Từ 4/11...
Cập nhật : 03-11-2018

1. Đăng Nhập Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 04 tháng 11 năm 2018 – 23:59 ngày 06 tháng 11 năm 2018  Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!   2. Tích Lũy Nạp Thời gian...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THÁNG 10 ( Từ 28/10...
Cập nhật : 26-10-2018

1. Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 0h00 ngày 28 tháng 10 - 23h59 ngày 31 tháng 10 năm 2018 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     2. Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 0h00 ngày 28...