THÔNG BÁO GỘP MÁY CHỦ

Cập nhật : 05-02-2018

- Thời gian tiến hành gộp: Bảo trì 13h - 18h ngày 06/02/2018

- Phạm vi gộp: Các máy chủ có tên trong danh sách bên dưới sẽ được gộp trong thời gian bảo trì, các máy chủ không có tên sẽ giữ nguyên.

- Danh sách gộp máy chủ: 

 

 

 

Chat với chúng tôi